Vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasingbil.

  • På samme måte som når du eier en bil selv så vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til forhandler/leasingselskap etter utløpt leieperiode vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen.
  • Viking Kontroll sin vurdering av unormal slitasje vil danne grunnlaget for gjennomgangen av bilen mellom forhandler og kunde. Har du behandlet bilen normalt vil du ikke få noen tilleggsbelastning.
  • Punktene Viking Kontroll legger til grunn for vurderingen av unormal slitasje er de samme punktene som du ble forelagt på kjøpstidspunktet og som står beskrevet i brosjyren retningslinjer for unormal slitasje.
  • Med unormal slitasje menes slitasje utover det som kan forventes i forhold til restverdien som er satt på bilen ut i fra alder og kjørelengde.
  • Overkjørte km kommer i tillegg til vurdering av unormal slitasje.